206 - Presenting Lorelai Gilmore (with Louis Peitzman)

2014-12-17

Buzzfeed's Louis Peitzman (@louispeitzman) joins the Gilmore Guys to gab all about Ep 206 - Presenting Lorelai Gilmore